top of page
Search

dont ask

ה׳ כי אומרו שמועה שמענו מאת ה׳ אי אפשר שיהיה על השם יתברך רוצה לומר שיהיה זה מאמרו ודבריו כי איך יאמר השם יתברך על עצמו שמועה שמענו כלשון רבים וששמע זה מאת ה׳ כאלו הוא זולתו ואם הם דברי הנביא מעצמו איך אמר כה אמר ה ‘ : השאלה החמישית באומרו ולא יהיה שריד לבית עשו כ י ה׳ דבר כאלו אמר שלא ישאר מהם שריד ופליט כי כ ו לם ימותו באותה מלחמה והנה אמר סותר לזה עמוס בסוף נבואתו למען יירשו שארית אדום והוא המורה שתשאר מאדום שארית ופלטה שימשלו בה ישראל ואיך באה הסתירה הזאת בדבריהם אחרי שאלו ואלו דברי אלקים חיים וכולם נתנו מרועה א ח ד : השאלה הששית באומרו וגלות החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת כי מה ענין הכנענים בפסוק הזה וכל שכן עם צרפת וה״ר דוד קמחי פירש כנענים על האשכנזים שהם ארצות אלאמני״א ואשקלב״וניאה ולא ידעתי מאין ב א לו הנבואה הזאת שנתישבו אותם הארצות מכנעניים אם לא שראה בדברי ה״ר אברהם אבן עזרא ששמע מפי גדולים שארץ אשכנז נתישבו בו כנענים שברחו מארצם מפני בני ישראל ואין הדבר כ ן כ י הכנענים עברו לאפריק״א כמו שאמרו חכמים ז״ל והנני מפ רש הכתובים באו פ ן יותרו השאלות האלה כולם הכונה הכוללת בנבואה הזאת היא להודיע חרבן אדום אשר יהיה לעתיד לבא ו לבאר שהאומה הזאת הנקראת אדום היתר, בראשיתה דבר מועט ואחר בך נתפשטה ממשלתה בעולם ושעם זה ע ר באו עליה בזמן שעבר צרות ר ב ות ורעות אבל לא החריבוה ח ר ב ן החלטי אמנם בזמן קבוץ הגלויות תח ר ב ותשומם האומה ההיא בכללה חרבן כללי והחלטי מפני מה שהרשיעו לעשות כנגד ישראל בחרבן בית ישראל בחרבן בית ראשון ובחרבן בית שני ובגזרות ובשמדות שגזרו עליהם בהיותם ת ח ת ממשלתם בג ל ות ושישראל ישובו וימשלו בארצם ו בממשלתם ובכל ערי הנגב והיתד, לה׳ המלוכה וכמו שיתבאר ב פ ס ו ק י ם : דברי הנביא עובדיה הם נבואה אחת בלבד מדובקת מראשיתה ועד ס ו פ ה ולכן לא עשיתי בם חלוק נבואות וראיתי לשאול בה נם כן ו׳ שא ל ו ת : השאלה הראשונה היא אם הנבואה הזאת אשר נבא עובדיה על אדום כ ב ר נתקיימה על ידי נבוכדנצר שאחרי שכבש את ארץ ישראל והחריב את ירושלם כבש שאר ממל כ ות הגוים אשר סב י ב ותי ו מצרים ועמון ומואב ואדום ושאר הגוים כ מ ו שבא בספר ירמיהו או אם נתקיימה אחר כ ך בימי הורקנוס המלך מבני חשמונאי שהלך על ארץ אדום ויך את רכיבה ואת מרשה אשר לאדום ויכנע את גאון אדום וישימם ל מ ס עובד ויקשרם ויכבלם בכבלי מילה ו ימל את בשר ערלתם כמו שספ ר כל זה יוסף בן גוריון בספ ר ו או אם הנבואה הזאת לא נתקיימה עדיין והיא עתידה ל ה ת ק י י ם : השאלה השנית מהו אדום והר עשו שנבא עליו עובדיה ב זאת הנבואה האם ארץ אדום הסמוכה לארץ ישראל אשר עברו אצלה ישראל קודם שבאו לארץ סיחון ועוג כמו שנזכר בתורה והוא אשר כ בשה דוד והציב בה נציבים ואשר כבש והחרים גבוכדנצר ואשר כבש הורקנוס הנזכר או אם אםר אדום והר שעיר על רומי וארצות הנוצרים כמו שנהגו חכמים ז״ל לקראם אומת אדום ועל רומי עיר אדום : השאלה השלישית מה היה שהנבואה הזאת שנבא עובדיה מאדום באד, בלשונה במעט מהחלוף בדברי ירמיהו וכבר אמרו וזכמים ו׳׳ל שאין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד וראוי שנדע משני הנביאים האלה מי קדם למי בזאת הנבואה האם עובדיה לירמיה או ירמיה לעובדיה ומה הל ו ר ך או התועלת כששני הנביאים ינבאו ענין אחד בעצמו אם רצה הש״י להודיע סודו אל עובריה למה לא הודיעו מאומה אח ר ת כי אם מ א ד ו ם : השאלה הרביעית באומרו כד, אמר ה׳ אלקים לאדום שמועה שמענו מאת0 views0 comments

Recent Posts

See All

ooooops

King James IV (1473-1513) and the European Muurs – Jide Uwechia King James IV (1473-1513) and the European Muurs – by Jide Uwechia King James IV of Scotland came to the throne in 1488. He was an able

The Constitution came from our ancient laws and Hebrew laws, the Iroquois Confederacy also known as the Continental Congress. The Moors was the majority in all those groups, including the Union. Co

Post: Blog2 Post
bottom of page